Menu Zavrieť

Príkazy Cisco IOS

Cisco IOS (pôvodne Internetwork Operating System) je operačný systém používaný na smerovačoch a prepínačoch firmy Cisco Systems.

Prehľad módov

Základné módy a príkazy, ktorými možno medzi týmito módy prechádzať:

Klávesové skratky 

  • Šípka hore (  ) alebo Ctrl + P – zobrazí predchádzajúci príkaz
  • Šípka nadol (  ) alebo Ctrl + N – zobrazí nasledujúci príkaz
  • Šípka doprava (  ) alebo Ctrl + F – posun o jeden znak dopredu
  • Šípka doľava (  ) alebo Ctrl + B – posun o jeden znak späť
  • Tab – automatické doplnenie príkazu
  • – zobrazí ponuku dostupných príkazov (podľa doteraz napísaných znakov)

Užívateľský mód (User Mode)

Mód, v ktorom sa nachádzate po vytvorenie relácie s routerom / switchom. Neumožňuje meniť konfiguráciu.

enable
Vstup do privilegovaného módu
ping [...]
Príkaz PING zisťuje dostupnosť ciele pomocou protokolu ICMP.
traceroute [...]
Trasovanie cesty k cieľu pomocou protokolu ICMP.
exit
Príkaz ukončí reláciu.
logout
Príkaz ukončí reláciu.
show
Príkaz zobrazí najrôznejšie informácie.
show flash
Príkaz zobrazí informácia o vnútornej pamäte FLASH.
show ip interface [...]
Príkaz zobrazia informácie o fyzických rozhraniach (napr. Serial1/0), Na ktorých je nakonfigurovaný IP.
show ip route
Príkaz zobrazí routovacie tabuľku.
show version
Príkaz zobrazia informácie o hardvéri, IOS, rozhraniach, pamäte a konfiguračným registra.
show clock
Príkaz zobrazí nastavený dátum a čas.
show history
Príkaz zobrazí zoznam naposledy použitých príkazov.
show interfaces [...]
Príkaz zobrazuje všetky informácie o rozhraniach.
telnet [...]
Telnet klient (pre pripojenie k vzdialeným systémom).
disconnect ...
Odpojí naviazanú reláciu.
show sessions
Zobrazí zoznam naviazaných spojenie.

  • Ctrl + Shift + 6 , potom x – „uspí“ aktívne relácii
terminal history [...]
Príkaz nastaví veľkosť buffera pre uchovávanie zadaných príkazov.

Privilegovaný mód (Privileged Mode)

Mód, v ktorom je možné vykonávať zmenu konfigurácie.

disable
Spôsobí návrat do používateľského módu (User Mode).
setup
Spustí konfiguračnú utilitu (postupne sa formou jednoduchých otázok spýta na základnú konfiguráciu).
clock set [...]
Príkaz nastaví čas.
debug ...
Zapne rôzne ladiace výpisy.
debug ip rip
Zapne ladiace výpisy pre routovacia protokol RIP.
debug ip IGRP ...
Zapne ladiace výpisy pre routovacia protokol IGRP.
debug all
Zapne všetky ladiace výpisy.
debug ppp negotiation
Zapne ladiace výpisy pre overovanie v protokole PPP.
clear ...
Funkcie na resetovanie.
clear arp-cache
Vymaže ARP cache (tabuľka obsahujúca k IP adresám ich MAC adresy).
clear ip route *
Vymaže routovacie tabuľku.
config
configure terminal
Vstúpi do konfiguračného módu.
copy running-config tftp
Skopíruje súčasnú konfiguráciu na TFTP server (súbor).
reload
Reštartuje IOS.

Konfiguračný mód (Configuration Mode)

Hlbšie konfigurácie routeru / switcha.

end

alebo klávesová skratka Ctrl + Z

návrat do privilegovaného módu
hostname ...
Príkaz nastaví meno zariadenia (routeru / switche).
line ...
Nastavuje spôsob prihlasovania ku konzole a virtuálnym terminálom.
line console 0
password <heslo>
login
Konfiguruje konzolu (potrebné zadať heslo).
line vty 0 4
password <heslo>
login
Konfiguruje virtuálne terminály 0 – 4 (potrebné zadať heslo).
enable password <heslo>
Zapne potrebu zadanie hesla pri prechode do konfiguračného módu.
enable secret <heslo>
Heslo na prechod do konfiguračného módu (bude uložené zašifrované).
interface <typ> [<slot> /] <port>
Vstúpi do konfigurácie rozhrania.
banner motd <znak>
Nastaví popis routeru ukončený daným znakom.
ip ...
Konfiguruje IP protokol.
ip hosť <meno> <adresy>
Pridá IP adresy pod meno daného zariadenia.
boot system ...
Nastaví, z ktorého umiestnenie sa má pri štarte natiahnuť IOS.

Konfigurácia rozhrania (Interface Mode)

Príkazy spoločné nastavovanie rôznych rozhraní.

ip ...
Nastavuje protokol IP.
ip address <adresa> <maska>
Nastaví na danom rozhraní danú IP adresu.
shutdown
Vypne rozhranie.
no shutdown
Zapne rozhranie.
description <popis>
Nastaví popis daného rozhrania.

Konfigurácia routeru

Tieto príkazy fungujú len na smerovačoch (nie na prepínačoch).

Prístup cez SSH

Postup pri konfigurácii prístupu cez SSH

hostname <meno>
Konfigurácia mená routeru.
ip domain-name <domena.com>
Konfigurácia názvu domény.
crypto key Generate rsa
Vygenerovaný rsa kľúče.
username <MENO_POUŽÍVATEĽA> secret <heslo>
Vytvorenie používateľa s heslom
line vty 0 4
transport input ssh
login local
Vytvorenie virtuálnych terminálov 0 – 4 s prístupom cez ssh a pre prihlasovanie sa použije lokálne používateľ s heslom

CDP 

Práca s Cisco Discovery Protocol.

cdp run
V konfiguračnom móde – zapne CDP na všetkých rozhraniach.
cdp enable
V konfigurácii rozhranie – zapne CDP na danom rozhraní.
show cdp
Zobrazí informácie o CDP.
show cdp entry ...
Zobrazí informácie o danom susedovi.
show cdp interface
Zobrazí informácie o rozhraniach, na ktorých beží CDP.
show cdp Neighbors
V privilegovanom móde – zobrazí susedov.
clear cdp table
Zmaže tabuľku susedov.
clear cdp counters
Resetuje počítadlá prenosov dát.
show cdp traffic
Zobrazí množstvo prenesených dát medzi susedmi.
debug cdp ...
Zapne ladiace výpisy CDP.
cdp timer
Nastaví interval zasielanie CDP updatov.

ACL

Práca s ACL (Access Control List).

access-list <číslo typu protokolu> {deny | permit} <adresa> <wildchar maska>

V konfiguračnom móde pridá pravidlo do zoznamu s daným číslom (pre IP 1-99).

ip access-group <číslo acl> ...
V konfigurácii rozhraní aplikuje ACL (i pomenovaný) na daný traffic (in / out).
show access-lists
Zobrazí zoznam ACL.
access-list <číslo typu protokolu> {deny | permit} <protokol> <adresa> <wildchar maska> ...

Rozšírené IP ACL (s číslami 100 – 199). Možnosť filtrácie podľa transportného protokolu aj podľa čísel portov.

ip access-list extended <meno>
Vytvára pojmenovacý ACL.

Statické smerovanie

Nastavovanie statických routovacích záznamov.

ip route <cieľová sieť> <maska> <odchádzajúce rozhranie>
V konfiguračnom móde pridá statický smerovacie záznam.
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 <odchádzajúce rozhranie>
Predvolená brána pre nepriamo pripojenej siete.
show ip route
Zobrazí smerovacie tabuľku.
ip default-network <adresa siete>
Nastaví defaultný cestu.

RIP smerovanie 

Nastavovanie routovacícho protokolu RIP (Routing Information Protocol).

ip route <cieľová sieť> <maska> <odchádzajúce rozhranie>
V konfiguračnom móde pridá statický smerovacie záznam.
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 <odchádzajúce rozhranie>
Predvolená brána pre nepriamo pripojenej siete.
show ip route
Zobrazí smerovacie tabuľku.
ip default-network <adresa siete>
Nastaví defaultný cestu.
router rip
Vstúpi do konfigurácie protokolu RIP (z konfiguračného módu).
network <sieť>
Pridá sieť, s ktorou má protokol RIP pracovať.
no network <sieť>
Odoberie sieť.
version <verzia>
Nastaví verziu protokolu RIP (1/2).
show ip route
Zobrazí routovacie tabuľku.
show ip protocols
Zobrazí informácie o routovacím protokolu.
debug ip rip
Zapne ladiace výpisy.
show ip rip database
Zobrazí databázu ciest protokolu RIP.
passive-interface <rozhranie>
Na danom rozhraní sa bude iba načúvať (nie vysielať).

IGRP smerovanie 

Nastavovanie routovacícho protokolu IGRP (Interior Gateway Routing Protocol).

router IGRP ...
Vstúpi do režimu konfigurácie protokolu IGRP. Parametrom je číslo autonómneho systému.
network <sieť>
Pridá sieť, s ktorou má IGRP pracovať.
no network <sieť>
Odoberie sieť.
show ip route
Zobrazí routovacie tabuľku.
show ip protocols
Zobrazí informácie o IGRP (intervaly updatov, …).
no router IGRP ...
Vypne IGRP.
debug ip IGRP ...
Zapne ladiace výpisy.

OSPF smerovanie 

Konfigurácia OSPF (OSPF).

router ospf <číslo procesu>
Vstúpi do konfigurácie OSPF.
network <adresa> <wildchar maska> area <area ID>
Pridá sieť, area ID pre chrbticovej siete musia byť rovné 0.
area <area ID> authentication message-digest
Zapne autentizáciu medzi routery.
ip ospf priority <priorita>
V konfigurácii rozhranie – nastaví prioritu routeru (0 – 255), vyššia priorita = väčšia pravdepodobnosť zvolenia routeru ako DR.
ip ospf cost <číslo ceny cesty>
Nastaví cenu cesty – vyššie číslo = horšia cesta.
ip ospf message-digest-key 1 md5 7 <heslo>
Nastaví kľúč (heslo) pre autentizáciu medzi routery.
ip ospf hello-interval <čas>
Nastaví interval medzi hello pakety.
ip ospf dead-interval <čas>
Interval, kedy je router považovaný za stratený (pokiaľ sa neozve).
show ip route
Zobrazí routovacie tabuľku.
show ip ospf [...]
Zobrazí rôzne informácie o OSPF.
show ip OSPF database
Zobrazí databázu ciest.
debug ip ospf [...]
Zapne ladiace výpisy (napr. Events).

EIGRP smerovania 

Nastavenie smerovacieho protokolu EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol).

router EIGRP <číslo autonómneho systému>
V konfiguračnom móde. Vstúpi do konfigurácie EIGRP. Číslo autonómneho systému môže korešpondovať s IGRP (EIGRP preposiela cesty IGRP s rovnakým číslom).
network <sieť>
Pridá sieť, s ktorou má EIGRP pracovať.
show ip route
Zobrazí routovacie tabuľku.
show ip EIGRP Neighbors
Zobrazí susedné routery s EIGRP.
show ip EIGRP topology
Zobrazí tabuľku topológie siete.
debug EIGRP ...
Zapne rôzne ladiace výpisy (napr. Packet).
auto-summary
V konfigurácii routovanie. Zapne autosumarizaci (zhlukovaniu záznamov s rôznymi maskami podsietí).
ip summary-address EIGRP <autonómnej číslo> <sieť> <maska>
Autosumarizace na rozhraní.
ip authentication mode EIGRP <číslo áut. systému> md5
ip authentication key-chain EIGRP <áut. č.> <názov kľúča>
V konfigurácii rozhrania. Zapne autentizáciu MD5 kľúčom.
key chain <názov kľúča>
V konfiguračnom móde. Vstúpi do konfigurácie kľúča.
key <číslo kľúča>
key-string <text>
Nastaví kľúč.

NAT / PAT 

Konfigurácia prekladu adries NAT / PAT (Network Address Translation / Port Address Translation).

ip nat inside source static <vnútorné IP> <vonkajšie ip>
Vykoná pevnú (statickú) konfiguráciu NAT (vnútorné IP <=> vonkajšiu IP). V konfiguračnom režime.
ip nat inside
V konfigurácii rozhrania. Identifikuje rozhranie na vnútornej sieti.
ip nat outside
V konfigurácii rozhrania. Identifikuje rozhranie na vonkajšej sieti.
ip nat pool <meno> <od IP> <do IP> Netmask <maska ​​siete>
Vytvorí pomenovaný rozsah IP adries pre dynamický NAT.
ip nat inside source list <číslo ACL> pool <meno>
Definuje dynamický nat s daným ACL a daným rozsahom adries. ACL by mel povoľovať vnútorný rozsah (permit).
ip nat inside source list <číslo ACL> interface <rozhranie> overload
Definuje PAT (využíva čísla portov k adresovanie počítačov vo vnútornej sieti).
clear ip nat translation *
Zmaže všetky dynamické záznamy.
show ip nat translation
Zobrazí aktívny preklady.

DHCP

Konfigurácia DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).

ip dhcp pool <meno>
Vstúpi do konfigurácie DHCP.
network <adresa> <maska>
Špecifikuje rozsah prideľovaných adries.
default-router
Špecifikuje prideľovanej predvolenú bránu.
dns-server
Prideľovaný DNS server.
ip dhcp excluded-address <od IP> <do IP>
Adresy, ktoré nebudú prideľované. V konfiguračnom móde.
show ip dhcp binding
Zobrazí tabuľku prepožičaných adries.
debug ip DHCP server events
Zapne ladiace výpisy.
ip helper-address <adresa>
V konfigurácii rozhrania. Vytvorí DHCP relay. Router sa bude tváriť ako DHCP a bude komunikovať so skutočným DHCP serverom.

PPP 

Nastavenie protokolu PPP (Point-to-Point Protocol).

Encapsulation ppp
Pri konfigurácii rozhrania. Zapne PPP.
ppp authentization [PAP | CHAP]
Zapne algoritmus autentizácie.
ppp pap sent-username <meno> password <heslo>
Meno, ktorým sa identifikuje rozhranie.
username <meno> password <heslo>
V konfiguračnom móde. Pridá vzdialeného užívateľa.
compress [Predictor | stac]
Nastaví algoritmus kompresie.
debug ppp authentication
Zapne ladiace výpisy autentizácie PPP.

ISDN 

Konfigurácia ISDN (Integrated Services Digital network).

isdn switch-type <typ switche>
Nastaví typ ISDN switche, s ktorým router komunikuje. Napr. basic-ni.
isdn spid {1 | 2} <SPID číslo> [<lokálne číslo>]
Nastaví priradené SPID číslo. V konfigurácii rozhraní BRI.
controller <controller> <slot> / <port>
Vstúpi do menu controller.
pri-group timeslots <rozsah>
Nastaví port ako PRI.
show isdn status
Zobrazí informácie o ISDN spojenie.
show interface bri0 / 0
Zobrazí štatistiky pre konkrétnu rozhranie routera.
show isdn active
Zobrazi prebiehajúce spojenie.
debug isdn ...
Ladiace výpisy.
dialer-list <číslo> protocol op permit
Vytvorí vytáčacou zoznam.
dialer-group <číslo>
Priradí rozhranie do vytáčacieho zoznamu. V konfigurácii rozhraní BRI.

Frame-Relay

Nastavovanie Frame relay.

Encapsulation frame-relay [IETF]
Zapne na danom rozhraní frame-relay. V konfigurácii rozhrania.
bandwidth <číslo>
Nastaví šírku prenosu. napr. 64.
frame-relay LMI-type ansi
Nastaví sa len na jednej strane linky.
frame-relay máp ip <adresa druhej strany> <číslo> broadcast [IETF]
Nastaví routera adresu druhej strany spoja.
show frame-relay máp
Zobrazí tabuľku frame-relay routerov.
debug frame-relay ...
Ladiace výpisy.

Konfigurácia switche

Príkazy iba pre prepínače (nie smerovača).

Layer 3 prístup 

Konfigurácia L3 prístupu k prepínaču.

Switch (config) #interface VLAN 1
Switch (config-if) #ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
Switch (config-if) #exit
Switch (config) #ip default-gateway 192.168.1.1
Switch # show Interac VLAN 1

Nastaví IP adresu na VLAN switche.

STP 

Konfigurácia STP (Spanning Tree Protocol).

show spanning-tree brief
Zobrazí správu o STP.
spanning-tree vlan 1 priority <priorita>
Nastaví prioritu STP na vlan 1.

Správa tabuľky MAC adries

Konfigurácia tabuľky MAC adries.

show mac-address-table
Zobrazenie tabuľky.
show mac-address-table static
Zobrazenie statických záznamov.
clear mac-address-table dynamic
Vymazanie dynamických záznamu.
mac-address-table static <MAC adresa> interface <rozhranie> ...
Pridá statický záznam o MAC adrese do tabuľky MAC adries. Možno špecifikovať VLAN.
switchport port-security ...
Na danom rozhraní nastaví zabezpečenia (napr. Len pre danú staticky nastavenú MAC adresu).

VLAN

Konfigurácia VLAN.

show vlan
Zobrazí tabuľku VLAN.
vlan database
Vstúpi do konfigurácie VLAN.
vlan <číslo> name <meno>
Pridá VLAN.
no vlan <číslo>
Odoberie VLAN.
delete flash: vlan.dat
Zmaže databázu VLAN v pamäti FLASH.
switchport mode {access | trunk}
V konfigurácii rozhrania. Nastaví mód prenosu cez spoj.
switchport access vlan <číslo>
Priradí rozhranie do VLAN.
no switchport access vlan <číslo>
Odoberie rozhranie z VLAN.
switchport trunk Encapsulation <typ>
Nastaví obaľovanie paketov v režime trunk na <typ>.
interface <rozhranie> <slot> / <port>. <subport>
Konfigurácia subrozhraní na danom rozhraní (pre routovanie medzi VLAN).