Menu Zavrieť

NETSH (Network Shell)

Netsh je komplexný nástroj na prácu so všetkým čo súvisí so sieťovým pripojením v OS Windows.  Používa sa od Windows 2000 a od Windows Vista bol rozšírený o ďalšie príkazy napr. pre prácu s wlan. Spúšťa sa v príkazovom riadku a môžeme ho používať priamo zadávaním príkazov alebo v interaktívnom móde. Do interaktívneho módu sa dostaneme zadaním príkazu netsh, čím sa zobrazí prompt  >  kde potom zadávame potrebné príkazy. Ukončenie interaktívneho módu je možné zadaním príkazu „quit“ (stačí zadať iba „q“ a klávesu ENTER) alebo príkazom „exit„.

Syntax príkazu:

      NETSH [Context] [sub-Context] command

Možnosti príkazu si môžeme zobraziť zadaním    netsh /?   v príkazovom riadku, alebo príkazom „help“ v interaktívnom móde.

Príkaz netsh umožňuje nastavovať a kontrolovať veľké množstvo sieťových parametrov, čo prekračuje rozsah, potrebný na naše účely. Preto si ukážeme na príkladoch iba niekoľko najčastejšie používaných postupov.

 

Nastavenie sieťového rozhrania

Zobrazenie nastavení protokolu TCP/IP:

C:\> netsh interface ip show config

Nastavenie statickej IP adresy pre sieťovú kartu:

C:\> netsh interface ip set address name=“Local Area Connection“ source=static addr=192.168.0.10 mask=255.255.255.0 gateway=192.168.0.1 gwmetric=1

Nastavenie dynamickej IP adresy pomocou DHCP:

C:\> netsh interface ip set address name=“Local Area Connection“ source=dhcp

Pridanie ďalších DNS serverov:

C:\> netsh interface ipv4 add dns „Local Area Connection“ 10.0.0.1
C:\> netsh interface ipv4 add dns „Local Area Connection“ 10.0.0.3 index=2

parameter index=2 znamená, že sa pridá ako sekundárny dns server.

Nastavenie statickej adresy DNS servera:

C:\> netsh interface ip set dns name=“Local Area Connection“ source=static addr=192.168.0.2 register=none

Pozn.: je potrebné použiť presné znenie názvu sieťového rozhrania! V anglickej verzii Windows pre ethernetovú kartu je to: Local Area Network alebo Ethernet. V iných jazykoch a pre iné sieťové rozhrania to môže byť iné označenie. Ak neviete názov tak ho zistíte príkazom:
C:\> netsh interface ip show interfaces

Môžeme použiť aj číslo označujúce index (stĺpec Idx) sieťového rozhrania. Na obrázku vidíme, že máme rozhranie s názvom Ethernet s číslom 8 a ako aktívne je Wi-Fi s číslom 14. Potom by príkaz mal tvar:
C:\> netsh interface ip set address 14 static 192.168.0.10 255.255.255.0 192.168.0.1 1

Nastavenie automatického nastavenia adresy DNS servera pomocou DHCP:

C:\> netsh interface ip set dns name=“Wi-Fi“ source=dhcp

 

Nastavenie a vlastnosti Wi-Fi

Zistenie nastavenia bezdrôtovej siete:

C:\Users\admin>netsh wlan show interfaces

Na výstupe príkazu vidíme, že máme pripojené jedno rozhranie s MAC 00: 1f: 3c: c2: cf: 52 , ktoré je pripojené k AP s SSID Bender . Dôležitý je názov profilu, pod ktorým je toto pripojenie uložené v systéme. S týmto profilom pracujeme pri nastavovaní, zapnutie a zastavenie pripojenia. Profil môže obsahovať viac SSID.

Ak chceme zistiť podporované vlastnosti rozhrania, alebo presnejšie ovládače príslušného rozhrania, máme k dispozícii parameter drivers . Názov rozhrania môžeme zadať parametrom interface = názov_rozhrania.

Okrem možností ovládača môžeme si pozrieť podrobnosti bezdrôtovej siete:

C:\Users\admin>netsh wlan show wirelesscapabilities

Kompletný zoznam parametrov príkazu netsh wlan show je:
show all – Zobrazí úplné informácie o bezdrôtových zariadeniach a sieťach.
show allowexplicitcreds – Zobrazí nastavenie povolenia zdieľaných užívateľských poverení.
show autoconfig – Zobrazuje, či je logika automatickej konfigurácie povolená alebo zakázaná.
show blockednetworks – Zobrazí nastavenie zobrazovania blokovanej siete.
show createalluserprofile – Zobrazuje, či je každému užívateľovi umožnené vytvárať profily všetkých užívateľov.
show drivers – Zobrazí vlastnosti ovládačov bezdrôtovej lokálnej siete v systéme.
show filters – Zobrazí zoznam povolených a blokovaných sietí.
show hostednetwork – Zobrazí funkcie a stav hosťovanej siete.
show interfaces – Zobrazí zoznam bezdrôtových rozhraní miestnej siete LAN v systéme.
show networks – Zobrazí zoznam sietí viditeľných v systéme.
show onlyUseGPProfilesforAllowedNetworks – Zobrazí nastavenia Profily politiky skupiny používať len v sieťach s konfigurovanými zásadami skupiny.
show profiles – Zobrazí zoznam profilov nakonfigurovaných v systéme.
show settings – Zobrazí globálne nastavenie bezdrôtovej siete LAN.
show tracing – Zobrazuje, či je trasovanie bezdrôtovej lokálnej siete povolené alebo zakázané.

Pre pripojenie musíme poznať SSID AP, ku ktorému sa budeme pripájať. Zoznam všetkých dostupných AP môžeme získať príkazom netsh wlan show networks. Aj v tomto prípade môžeme parametrom interface = názov_rozhrania limitovať výpis na konkrétne rozhranie.

Pripojenie k WiFi sieti prevedieme príkazom netsh wlan connect:

Ak profil obsahuje nastavenia niekoľkých SSID, príslušné SSID upresníme parametrom ssid = názov_SSID .

Odpojenie bezdrôtovej siete môžeme vykonať bez zadania akýchkoľvek parametrov. Iba v prípade, že máme pripojených niekoľko bezdrôtových sieťových rozhraní, musíme špecifikovať konkrétne, prípadne použiť zástupný znak * :

Možnosti nastavenia WiFi z príkazového riadka Windows sú samozrejme rozsiahlejšie ako je tu popísané.  Príkazový riadok sa nám ale hodí aj v prípade, že chceme zistiť podrobnejšie informácie o sieti, susedných WiFi AP a pod.