Menu Zavrieť

Odborná spôsobilosť elektrotechnikov

Priebeh skúšky na získanie osvedčenia

Podľa Vyhlášky č. 356/2007 Z. z.:
Výchova a vzdelávanie pozostáva:
• z teoretickej časti (najviac 35 účastníkov);
• a ak je to potrebné, tak aj z praktickej časti.
Záverečné overovanie vedomostí:
• písomnou skúškou (30 otázok ‐ najmenej 75 % správnych odpovedí);
• ústna skúška (5 otázok ‐ najmenej 75 % správnych odpovedí);
• aj praktickou skúškou, ak bola súčasťou výchovy a vzdelávania aj praktická časť.
Záverečné overovanie vedomostí sa vykonáva pred najmenej 3‐člennou komisiou:
Písomný záznam o priebehu záverečného overovania vedomostí obsahuje:
• mená a priezviská členov komisie;
• meno a priezvisko účastníka výchovy a vzdelávania;
• skúšobné otázky a záverečné hodnotenie komisie (vyhovel/nevyhovel);
• miesto a dátum záverečného overovania vedomostí.

Osvedčenia na vykonávanie činnosti
Podľa Zákona č. 124/2006 Z. z., § 16 môže fyzická osoba obsluhovať určený pracovný prostriedok a vykonávať určené činnosti ustanovené právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri jeho prevádzke len na základe platného osvedčenia na vykonávanie činnosti alebo preukazu na vykonávanie činnosti (ďalej len „osvedčenie alebo preukaz“) vydaného oprávnenou právnickou osobou alebo fyzickou osobou, alebo osobou oprávnenou na výchovu a vzdelávanie (§ 27).

Podmienkou na vydanie osvedčenia alebo preukazu pre fyzickú osobu je:
a) vek najmenej 18 rokov;
b) vzdelanie a prax podľa osobitného predpisu (Vyhláška č. 508/2009 Z. z.);
c) zdravotná spôsobilosť podľa osobitného predpisu;
d) absolvovanie odbornej prípravy v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom (Vyhláška č. 356/2007 Z. z.);
e) overenie odborných vedomostí (Vyhláška č. 356/2007 Z. z.).

Osvedčenie alebo preukaz sa vydáva na neurčitý čas, ale stráca platnosť, ak fyzická osoba neabsolvovala aktualizačnú odbornú prípravu u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie (každých 5 rokov od vydania osvedčenia).

Požiadavky pre §21 elektrotechnik:
– Doklad o nadobudnutom najvyššom vzdelaní (maturitné vysvedčenie)
– Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (zdravotné osvedčenie)
– Žiadosť na overenie odbornej spôsobilosti (prihláška)

Študijné materiály:

  1. Najdôležitejšia je znalosť  Vyhlášky č. 508/2009 Z. z., jej úplné znenie Vyhláška č. 508 plné znenie
  2. BOZP podľa Zákona č.124_2006 a Zákona č. 125-2006 novelizované plné znenie
  3. Vyhláška č.356-2007. o výchove, vzdelávaní a overovaní vedomostí
  4. Zásady poskytovania prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom a Účinky el. prúdu na ľudský organizmus
  5. Okruhy otázok na ústnu časť: Všeobecná časť, prax, prvá_pomoc, ochrana, bleskozvody
  6. Ďalšie materiály: BEZPEČNOSTNÉ POŽIADAVKY. PRE OBSLUHU A PRÁCU, bleskozvody.
  7. Takmer všetko čo budete potrebovať vedieť k skúške nájdete v knihe Ján Meravý, Elektrotechnická spôsobilosť pre elektrikárov, tu je 4.vydanie z roku 2011. Existuje aj novšie aktualizované vydanie, ktoré si však v prípade potreby musíte kúpiť.
  8. Ukážka testu Test paragraf 21, upozorňujem, že je to len ukážkový test. Skutočný test bude iný!

Poplatok za absolvovanie skúšky je 50,-€. Termín skúšky Vám včas oznámim. Zatiaľ si fakt solídne prejdite štúdijné materiály. Bez skutočných znalostí bezpečnostných predpisov Osvedčenie nedostanete!